Rólunk

Rólunk

Rólunk

A Bihari és Sárréti térség Magyarország keleti részének közepén, Hajdú-Bihar megye déli részén helyezkedik el, az Alföld szívében. Határai szomszédosak a Kunsággal, Hajdúsággal, Körös vidékkel, illetve Romániával. A térség területe 1.802,05 km2, a legnagyobb területi kiterjedésű és településszámú (37) térségek egyike az országban. A Berettyóújfalui járás 25 települését és a Püspökladányi járás 12 települését fogja össze.

Természeti értékek közül kiemelendő, hogy jelentős termálvízkészlettel rendelkezik. A természetes környezet viszonylagos érintetlensége, az állatvilág gazdagsága a vadászturizmus szempontjából jelent adottságokat.

 

Építészeti értékek közül a templomok, kúriák, kastélyok, a népi építészet emlékei jellemzőek. A térség népművészeti hagyományai gazdagok, a néphagyomány számos helyen ma is él. Népi kismesterségek tekintetében egyedülállóan sokszínű a térség.

A térség flórája és faunája rendkívül gazdag, a víz-, levegő-, és talajszennyezőktől, zajtól mentes.

 

 

Egyik legfontosabb természeti erőforrása a termálvíz, amely több településén is megtalálható. Kiépített fürdő azonban jelenleg csak Püspökladány, Berettyóújfalu, Kaba és Földes területén van.

 

 

A térség botanikai jelentőségét az adja, hogy több flórajárás itt találkozik, ritkaságok jelennek meg (orchideafélék, korcs nőszirom, kornistárnics).

A legelők, vizes élőhelyek, erdőfoltok nagy aránya kedvezett az értékes rovar és hüllőpopulációk fennmaradásának. A gazdag állatvilág legértékesebb képviselői a különböző vízi- és ragadozó madarak. Megtalálható itt hazánk egyik legértékesebb madara, a túzok, valamint olyan fokozottan védett ragadozók, mint a kerecsen, vagy a pusztai ölyv. A legelők, facsoportok nagy száma lehetőséget teremtett a gazdag vadvilág, a vaddisznó, szarvas, őz és a különböző apróvadak fennmaradásának.

Néprajzi értékeink az egyedülálló népi kismesterségek (szűr és szőttes készítés, hímzés, csuhé és gyékényfonás, fazekasság, bőrdíszművesség, szíjgyártás), pásztorélettel kapcsolatos épületek (hodályok, gémeskutak), ősi településszerkezetet megőrző, hagyományos parasztportákból álló faluképek.

Egyesületünk megalakulása:


2012. január 17-én 136 taggal megalakult a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport. A HACS 41 településsel alakult meg. A Berettyóújfalui Járási Hivatalhoz 29 település-, a Püspökladányi Járási Hivatalhoz 12 település tartozott. A HFS tervezési terület előzetes elismerését a Bihar-sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 37 településre kapta meg. A fő rendező elv – a jelenlegi HACS bázison alapuló – területalapú fejlesztés, amely homogén, gazdasági-társadalmi szempontból egyaránt összetartozó térségeket tekint a vidékfejlesztés célterületeinek, ebből fakadóan kiemelkedő fontossággal bír a megyehatárhoz való igazodás, a HFS tervezési terület egy-egy adott járást, vagy kistérséget, vagy tájegységet, vagy azok többszörösét fedje le. A legnagyobb változás, ami érint bennünket a járásokhoz történő igazodás. A 2014-2020-as tervezési időszakban a Derecskei Járás 4 települése (Tépe, Pocsaj, Esztár, Kismarja) átkerül a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER HACS-hoz.

Jelenleg az Egyesület 99 taggal működik. Elnök, Szegi Emma.

 

Településeink:

Ártánd
Bakonszeg
Báránd
Bedő

Berekböszörmény

Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Bihartorda
Bojt
Csökmő
Darvas
Földes
Furta
Gáborján
Hencida
Kaba
Komádi

Körösszakál

Körösszegapáti
 

Magyarhomorog

Mezőpeterd

Mezősas

Nagykereki
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szentpéterszeg
Szerep
Tetétlen
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka
     
       

 

Elnökség tagjai:

  • Szegi Emma
  • Fekete István
  • Nagy Tibor

 

Felügyelő Bizottság tagjai:

  • Hídvégi László
  • Kiss Tibor
  • Major József

A tagság

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

 

A tagsági jogviszony keletkezése

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

 

A tagok kötelezettségei

1. Az egyesület tagja:

a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

 

Tagság:

 

  Név: Cím:
1.  Baranyai Endre EV 4122 Gáborján, Fő út 118.
2.  Berekböszörmény Község Önkormányzata 4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.
3.  Biharnagybajom Községi Önkormányzat 4172 Biharnagybajom, Rákóczi u 5.
4.  Bihartorda Község Önkormányzat 4174 Bihartorda, Kossuth 73.
5.  BOJTÉRT Egyesület 4114 Bojt, Ady E u.5.
6.  Csótó András 4177 Földes, Deák F.u.44.
7.  Darvas Községi Önkormányzat 4144 Darvas, Rákóczi u.50.
8.  Fekete István EV 4100 Berettyóújfalu, Zöldfa u 10.
9.  Földesi Református Egyházközség 4177 Földes, Karácsony S tér 4.
10.  Furta Község Önkormányzat 4141 Furta, Petőfi u 1.
11.  Kiss Tibor 4171 Sárrétudvari, Kossuth u.89.
12.  Magyar Imre 4100 Berettyóújfalu, Alkotmány 19.
13.  Major József 4175 Bihardancsháza, Kossuth 1/a.
14.  Matima Kft. 4150 Püspökladány, Szűcs S. u 1.
15.  MÓDOS Kft. 4174 Bihartorda, Kossuth út 35/a.
16.  M-UNIV KFT. 4100 Berettyóújfalu, Morotva u. 26.
17.  Sárréti Dalos Klub Közhasznú Egyesület 4171 Sárrétudvari, Kossuth U 95.
18.  Újiráz Községi Önkormányzat 4146 Újiráz, Szabadság tér 1.
19. AGRO-FULL 2000 Kft 4150 Püspökladány, Szent I.u.37.
20. Ártánd Község Önkormányzat 4115 Ártánd, Rákóczi út 28.
21. AXANIT Kft. 4183 Kaba, Mártírok u.12/a.
22. B.Csák István mg.-i váll. 4172 Biharnagybajom, Széchenyi u.3.
23. Bakonszeg Község Önkormányzata 4164 Bakonszeg, Hunyadi u 24.
24. Bakonszegért Egyesület 4164 Bakonszeg, Szabadság tér 12.
25. Báránd Községi Önkormányzat 4161 Báránd, Kossuth tér 1.
26. Bedő Község Önkormányzat 4128 Bedő, Rákóczi 35.
27. Berekböszörményi Ref. Egyházközösség 4116 Berekböszörmény, Köztársaság utca 4.
28. Berettyóújfalu Város Önkormányzat 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy 17-19.
29. Bihardancsháza Község Önkormányzat 4175 Bihardancsháza, Kossuth u.17.
30. Bihari Népművészeti Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Tavasz krt. 10.
31. Biharkeresztes Önkormányzat 4110 Biharkeresztes, Széchenyi 57.
32. Biharnagybajom Református Egyház 4172 Biharnagybajom, Rákóczi u.22.
33. BLUE-ING Kft 4150 Püspökladány, Bocskai u.15.
34. Bojt Község Önkormányzat 4114 Bojt, Ady u 5.
35. CHAMOMILLA-MEDICINA Kft. 4142 Zsáka, Deák Ferenc u 9.
36. CONSULO Kft. 4183 Kaba, Meteorit út 5.
37. Csorba II Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4100 Berettyóújfalu, Földesi u.51.
38. Csökmő Nagyközség Önkormányzat 4145 Csökmő Kossuth u. 109.
39. Dózsa Horgász Egyesület 4145 Csökmő, Kossuth út 120.
40. Dr. Ágoston Tamás 4183 Kaba, Kossuth u. 4.
41. Földes Nagyközség Önkormányzat 4177 Földes, Karácsony S tér 5.
42. Gáborján Község Önkormányzata 4122 Gáborján, Fő út 106.
43. GAFÉM Kft. 4145 Csökmő, Alkotmány u.15.
44. Gali Attila 4163 Szerep, Jókai 23.
45. GEO-TERRA 96 KFT. 4150 Püspökladány, Rákóczi u. 53.
46. Gerzsenyi István Emlékalapítvány Zsákai Református Egyházközségért 4142 Zsáka, Felszabadulás u.12.
47. Hencida Községi Önkormányzat 4123 Hencida, Kossuth tér 1.
48. Hídvégi László 4138 Komádi, Bem J. 56.
49. Id. Csenki Imre Vegyeskar 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
50. Intellitel Bt. 4119 Váncsod, Kossuth u 32.
51. J.JUNIOR BT. 4183 Kaba, Eötvös út 4.
52. Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület 4141 Furta, Lenin u.2.
53. Kaba Város Önkormányzat 4183 Kaba, Szabadság tér 1.
54. Kabai Általános Iskoláért Alapítvány 4183 Kaba, Kossuth u 2.
55. Kabai Löszhát Kft. 4183 Kaba, Eötvös út 4.
56. Kistérségi Egyesület a Kulturált Szabadidő Eltöltéséért 4150 Püspökladány Bajcsy u. 6.
57. Komádi Város Önkormányzata 4138 Komádi, Hősök tere 4.
58. Kovács Gusztávné CSG 4183 Kaba, Mártírok u.12/a.
59. Körös-Körül Egyesület 4138 Komádi, Ibolya u.35.
60. Körösszakál Községi Önkormányzat 4136 Körösszakál, Piac tér 1.
61. Körösszegapáti Nagyközség Önkormányzat 4135 Körösszegapáti Kossuth utca 62.
62. LABERT HUNGARY KFT. 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 68/2.
63. LAGROL Kft. 4171 Sárrétudvari, Vasút 44.
64. Magyarhomorog Fejlődéséért Alapítvány 4137 Magyarhomorog Árpád u.46.
65. Magyarhomorog Községi Önkormányzat 4137 Magyarhomorog, Árpád u 46.
66. Mezőpeterd Fejlődésért Alapítvány 4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2.
67. Mezőpeterd Községi Önkormányzat 4118 Mezőpeterd, Jókai 2.
68. Mezősas Községi Önkormányzat 4134 Mezősas, Nagy S.u.4.
69. Nagykereki Községi Önkormányzat 4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.
70. Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat 4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5.
71. Őrdaru Egyesület 4150 Püspökladány, Haladás u.9.
72. Pócsi Lajos 4177 Földes, Pócsi Tanya
73. Polgár József EV 4138 Komádi, Fő u. 91.
74. POSTMASTER 2010 Kft. 4100 Berettyóújfalu, Csillag u 8.
75. Püspökladány Város Önkormányzat 4150 Püspökladány, Bocskai u 2.
76. Sáp Községi Önkormányzat 4176 Sáp, Fő utca 24.
77. Sárrétgabona és Energia Kft 4150 Püspökladány, Nagyürmöshát major
78. Sárréti Falusi Turizmus Egyesület 4161 Báránd, Szélmalom u.1.
79. Sárrétudvari Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány 4171 Sárrétudvari Erzsébet u.1-3.
80. Sárrétudvari Gazdakör 4171 Sárrétudvari, Kossuth u.80.
81. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat 4171 Sárrétudvari, Kossuth út 72.
82. Serdűlt János Csaba 4174 Bihartorda, Jókai 61.
83. SERVET-2000 Kft. 4171 Sárrétudvari, Vasút 46.
84. Szabó Imre EV 4150 Püspökladány, Dóra Major
85. Szegi Emma 4183 Kaba, Rákóczi u. 118.
86. Szentpéterszeg Községi Önkormányzat 4121 Szentpéterszeg, Kossuth 45.
87. Szerep Község Önkormányzat 4163 Szerep, Nagy u 53.
88. Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4163 Szerep, Nagy u. 53.
89. Takács Imre EV 4100 Berettyóújfalu, Aradi u.1.
90. Tarsoly Attila 4135 Körösszegapáti, Kossuth 47.
91. Tetétlen Községi Önkormányzat 4184 Tetétlen, Kossuth u 65.
92. Tiszántúli Református Családok Egyesülete 4127 Nagykereki, Dózsa Gy. u. 7.
93. Told Község Önkormányzata 4117 Told, Kossuth utca 4.
94. Tünet Sport Egyesület 4150 Püspökladány. Kálvin J.12.
95. Újiráz Szülőfalunkért Alapítvány 4146 Újiráz Szabadság tér 1.
96. Váncsod Községi Önkormányzat 4119 Váncsod, Kossuth u 42.
97. Varga Imre EV 4174 Bihartorda, Kastélykert u.16.
98. Vekerd Községi Önkormányzat 4143 Vekerd, Kossuth út 18.
99. Zsáka Nagyközség Önkormányzat 4142 Zsáka, Szabadság Tér 1.